• foto
  • foto
sjena
banner banner banner banner banner banner

Vijesti iz poslovanjanove osnovice za obračun doprinosa 2019
sjena

Od 1. siječnja obvezna naplata plastičnih vrećica

1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži Narodne novine br. 116/17. kojim je između ostalog iza članka 14. dodan novi naslov i članak 14.a.


Članak 14.a. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži propisuje obvezu prodavatelja da&nbs... detaljnije


vrećica
sjena

NIKAD VIŠE KOPRIVNIČKIH OBRTNIKA U TIJELIMA HOK-E

Nakon završenih izbora u komorskom sustavu odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori novi Upravni odbor HOK-e imenovao je članove Odbora, cehova i pripadajućih sekcija za cijeli komorski sustav i članovi Udruženja obrtnika Koprivnica zastupljeni su brojčano kao nikada do sada. Postupkom delegiranja svojih predstavnika u tijela Obrtničke komore ... detaljnije


4. Dodjela I.Kovačić
sjena

Ivana Sović
sjena

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu stupio na snagu


Navedene izmjene i dopune Zakona neće utjecati na smanjenje stupnja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na mjestu rada kod poslodavca, odnosno neće povećati  rizik od nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, a osigurat će određeno administrativno rasterećenje posl... detaljnije


Zaštita na radu
sjena

Nova evidencija o materijalu u samostalnim djelatnostima

Od 1. siječnja 2006. godine pretežiti broj obveznika poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja i poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04- u daljnjem tekstu: „Zakon“), obvezni su voditi novu evidenciju, o kojoj su načel... detaljnije

sjena
sjena
< natrag
banner banner banner

Anketa

Anketa:
Koliko često koristite usluge ili kupujete od neregistriranih subjekata?
  Često

  Ponekad

  Rijetko

  Nikad

upis